Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar kriteret dhe kategoritë që do të mund të përfitojnë nga përjashtimi nga Taksa Vjetore e Mjeteve shërbim publik social.

Kategoritë përfituese janë:

invalidët e punës;

personat e verbër;

të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë;

personat me aftësi të kufizuara.

Veprimet njihen vetëm kur bëhen në emër të qytetarit me status “invalid” dhe duhet që mjeti të jetë deri në 4+1 vende dhe me cilindratë jo më shumë se 2500 kubikë;

Dosja e mjetit, e qytetarit me status “invalid” dhe dosja e invaliditetit e tij duhet të jenë në Rajonalen ku ka vendbanimin qytetari me këtë status sipas Gjendjes Civile.

Dokumentet që kërkohen për të përfituar nga përjashtimi i taksave:

Të jetë i pajisur me librezën e invaliditetit;

Vërtetim të KMCAP-it nga e-albania ose vërtetimin origjinal/i noterizuar lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për periudhën përkatëse të invaliditetit;

Vendimin e Komisionit të Përcaktimit të Verbërisë;

Vërtetimin që nuk zhvillon aktivitet privat;

Dokument identifikimi i personit me status “invalid” që ka në pronësi mjetin”.