Në Kuvendin e Greqisë, janë diskutuar dy projektligje të rëndësishme në kompetencë të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale.

Projektligji i parë është për pensionet kombëtare të mërgimtarëve nga Shqipëria dhe ish-Bashkimi Sovjetik. Projektligji i dytë ka të bëjë me sigurimet e të vetëpunësuar.

Më specifikisht:

1. Lehtësohet dhënia e pensionit të plotë kombëtar për grekët dhe pontianët grekë të ardhur nga ish-Bashkimi Sovjetik dhe që për arsye objektive nuk mundën të ktheheshin në Greqi para vitit 1992. Kështu është marrë angazhimi, nga qeveria mërgimtarëve për njohjen e të drejtave të tyre të sigurimit.
Në veçanti, ndryshohet dispozita e ligjit 4387/2016 (“ligji Katrougalos”), i cili vendos si kusht për dhënien e pensionit kombëtar 384 euro për qëndrim për 40 vjet në Greqi, dhe ishte i pamundur të përmbushej që nga hapja e kufijve në vitin 1990.

Sipas dispozitës “janar 2022”, për emigrantët nga Shqipëria dhe ish-Bashkimi Sovjetik do të ndryshohen kushtet. Në të njëjtën kohë, pensioni kombëtar që ata marrin po rritet në terma realë, pasi deri tani llogaritej në lidhje me sa vite qëndrimi janë më pak se 40 vjet (p.sh. pensioni i plotë kombëtar në 40 vjet, 50% e pensionit kombëtar, pension për 20 vjet banim…deri në minimum 15 vjet).

Me uljen e kufirit për pensionin e plotë kombëtar në 30 vjet, secili prej këtyre emigrantëve do të ketë një rritje përkatëse të pensionit. Pensioni i plotë tashmë do të jepet në 30 vjet qëndrim, ndërsa një efekt pozitiv korrespondues do të ketë për ata që kanë më pak se 30 vjet qëndrim. Detajet për zbatimin e rregullores do të përcaktohen në një vendim të përbashkët të Ministrave të Financave, Punëve të Jashtme, Punës dhe Çështjeve Sociale, Mbrojtjes së Qytetarit dhe Ministrave të Brendshëm.

2. Çështja e aftësisë siguruese të të vetëpunësuarve, fermerëve dhe të vetëpunësuarve që kanë borxhe ndaj EFKA-s rregullohet me kushte. Konkretisht, kategorive të mësipërme të të siguruarve u jepet aftësi sigurimi për përfitime shëndetësore në para, nga data 1 mars 2022 deri më 28 shkurt 2023, me kusht që ose të kenë paguar vitin paraardhës, ose të paguajnë në vitin aktual në EFKA, një shumë e barabartë me kontributin vjetor, sipas kategorisë së sigurimit që kishin zgjedhur për vitin 2021.